O škole

Súkromná základná umelecká škola, 629, Omšenie, vznikla 1. 9. 2006, kedy bola na základe rozhodnutia ministerstva školstva zaradená do siete škôl. Zakladateľkou, zriaďovateľkou a do 31. augusta 2017 aj riaditeľkou bola Elena Buranová DiS. art. Od 1. septembra 2017 je novým zriaďovateľom a zároveň riaditeľom Mgr. Vladimír Ďatelinka.

Škola má zriadené 3 odbory: hudobný, výtvarný a tanečný. Poskytuje umelecké vzdelanie deťom v obciach Omšenie a Dolná Poruba, ktoré do roku 2006 takúto možnosť nemali, nakoľko v týchto obciach neboli zriadené obecné ZUŠ, ani centrá voľného času.

Škola sa od svojho vzniku zapája do formovania detí a mládeže obcí a napomáha k skvalitneniu kultúrno-spoločenskej klímy.

Najnovšie výskumy mozgu a inteligencie potvrdzujú,  že každý človek má rozvinutých viacero inteligencií, z ktorých štyri sú umelecké (hudobná – hudobný odbor, priestorová – výtvarný odbor, pohybová – tanečný odbor a jazyková – literárno-dramatický odbor). Práve preto v našej škole kladieme dôraz na osobnostný rozvoj žiaka, ktorý je schopný postaviť si svoj program a úspešne sa začleniť do života spoločnosti a tvorivo prežiť svoj život. Umenie má slúžiť nielen ako prostriedok pre rozvoj umeleckých a technických zručností, ale aj ako prostriedok rozvoja sociálnych zručností a emocionálnej inteligencie.

Počet žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy sa pohybuje od 120 do 150.

Naša škola sa  v priebehu školského roka zapája do mnohých aktivít, predovšetkým do hudobných a výtvarných súťaží, akcií spojených s rozvojom umeleckého vzdelania žiakov, ako aj koncertmi zameranými na aktuálne dianie v spoločnosti.

Škola svojou účasťou a úspechmi svojich žiakov potvrdzuje, že je silná, má kvalitných učiteľov, má prostriedky, poskytuje kvalitné vzdelanie a podporuje umelecký rozvoj žiakov v oboch sledovaných obciach.

logo szuš